Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Granty > Konkurs na stanowisko pracownika naukowego

Konkurs na stanowisko pracownika naukowego typupost-doc w projekcie badawczym (De/Re)Konstruowanie granic - narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywieporównawczej

Nazwa jednostki: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego – Wrocław

Nazwa stanowiska: pracownik naukowy typu post-doc


Wymagania:
Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed planowaną początkową datą zatrudnienia;
Posiadanie dorobku naukowego z zakresu socjologii, w szczególności socjologii pogranicza, socjologii miasta, socjologii Europy Środkowo-Wschodniej oraz metodologii badań jakościowych;

Znajomość metod gromadzenia, analizy i archiwizacji danych jakościowych poparte wcześniejszymi doświadczeniami udziału w projektach badawczych z wykorzystaniem tych metod;

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych w tym języku udokumentowane wcześniejszymi doświadczeniami w tym zakresie;

Znajomość języka czeskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie i analizę dokumentów w języku czeskim;

Znajomość narzędzi związanych z prowadzeniem stron internetowych (np. WordPress).


Dodatkowymi atutami będą:

Doświadczenie w zarządzaniu pracą projektową, w tym doświadczenie w pracy administracyjnej w tym zakresie;

Doświadczenie pobytów stypendialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Czechach;

Znajomość programu do analizy danych jakościowych (np. ATLAS.TI);

Doświadczenie z zakresu promocji i upowszechniania wyników badań naukowych i innych prac projektowych.

 

Opis zadań:

Udział w realizacji przeglądu literatury przedmiotu i konceptualizacji badań

Realizacja badań, w tym koordynacja wywiadów fokusowych na pograniczu polsko-czeskim, gromadzenie danych empirycznych (materiałów wizualnych, danych urzędowych, zawartości stron internetowych badanych miast), transkrypcja wywiadów prowadzonych w języku czeskim;

Gromadzenie i analiza zebranych w projekcie danych jakościowych;

Współpraca przy przygotowywaniu publikacji w języku polskim i angielskim;

Popularyzacja wyników badań, w tym prezentacje na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach;

Wsparcie Kierownika Projektu w koordynowaniu pracy projektowej i bieżące raportowanie stopnia realizacji zadań badawczych;

Koordynacja i prowadzenie strony internetowej projektu.

 

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny skierowany do Kierownika Projektu z opisem posiadanych odpowiednich kwalifikacji i kompetencji wymaganych do realizacji zadań w projekcie

CV

Lista publikacji

Wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych (nagrody krajowe i międzynarodowe, uczestnictwo w projektach badawczych, uczestnictwo w konferencjach naukowych z referatem, wykaz zorganizowanych konferencji/wydarzeń naukowych)

Kopia dyplomu doktorskiego

List polecający samodzielnego pracownika naukowego (przesłany bezpośrednio na adres mailowy kierownika projektu opilowska@uwr.edu.pl)

 Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

  

Typ konkursu NCN: OPUS – HS6, Umowa nr UMO-2018/29/B/HS6/00258
Termin składania ofert: 22 marca 2019
Forma składania ofert: Dokumenty należy przesłać na adres kierownika projektu dr hab. Elżbiety Opiłowskiej elzbieta.opilowska@uwr.edu.pl  

Warunki zatrudnienia:

Oferujemy:

Umowę o pracę na 2 lata;

Wynagrodzenie w wysokości 10 000 PLN miesięcznie (brutto brutto);

Udział w aktywności zespołu badawczego;

Możliwość rozwoju naukowego;

Udział w konferencjach naukowych i projektach publikacyjnych.

 

Dodatkowe informacje:

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez Komisję konkursową powołaną przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie złożonych dokumentów. Dodatkowo komisja może zaprosić osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej na rozmowę kwalifikacyjną w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod koniec marca 2019 r.


Osoba, której zaproponowane zostanie stanowisko, będzie zobowiązana do przedstawienia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora. W przypadku osób nieposiadających stopnia doktora w momencie aplikowania, warunkiem rozpoczęcia pracy w projekcie będzie uzyskanie tego stopnia.

Ewentualne pytania dotyczące projektu lub procesu rekrutacji należy kierować na adres mailowy kierownika projektu, dr hab. Elżbiety Opiłowskiej: elzbieta.opilowska@uwr.edu.pl


Termin nadsyłania aplikacji: 22 marca 2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 kwietnia 2019
Data rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2019