Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Nauka i badania > Rady Dyscyplin Naukowych

Rady Dyscyplin Naukowych na Wydziale Nauk Społecznych

Do zadań Rady Dyscypliny określonych w Statucie UWr należą:

 1. nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie;
 2. nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
 3. współpraca z dziekanami w zakresie dążenia do najwyższej jakości badań naukowych  w danej dyscyplinie;
 4. współpraca z dziekanami w zakresie ewaluacji działalności naukowej w danej dyscyplinie;
 5. proponowanie kryteriów zatrudniania nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie;
 6. proponowanie kryteriów oceny naukowej nauczycieli akademickich danej dyscypliny w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;
 7. proponowanie strategii rozwoju dyscypliny w Uniwersytecie;
 8. czuwanie nad kształceniem doktorantów w szkole doktorskiej w zakresie danej dyscypliny, w tym:
  1. a) proponowanie kryteriów rekrutacyjnych,
  2. b) proponowanie programów kształcenia,
  3. c) dbałość o wypełnianie przez kolegium wymogów ewaluacji szkół doktorskich
 9. powoływanie komisji dla dokonywania niektórych czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora;
 10. podejmowanie decyzji i innych czynności w sprawach dotyczących postępowań habilitacyjnych, w tym wskazywanie kandydatów do komisji habilitacyjnych;
 11. opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie;
 12. wyrażanie opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych;
 13. wskazywanie kandydata do komisji konkursowej, o której mowa w § 172 Statutu.