Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Znajdujesz się w: Strona główna > Konwent WNS > Spotkania Konwentu > Plenarne posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2015 – RELACJA

Plenarne posiedzenie w dniu 17 kwietnia 2015

17 kwietnia 2015 r. członkowie Konwentu Wydziału Nauk Społecznych spotkali się już po raz ósmy na plenarnym posiedzeniu, które poświęcone było problemom kształcenia, a główne punkty programu stanowiły prezentacje anglojęzycznych specjalności studiów oferowanych studentom przez Wydział Nauk Społecznych oraz efekty studenckich staży i praktyk zawodowych.

Podkreślić należy, że na Wydziale oferowanych jest obecnie łącznie 11 specjalności anglojęzycznych (sześć w Instytucie Politologii, dwie w Instytucie Socjologii, dwie kolejne w Instytucie Studiów Międzynarodowych oraz jedna w Katedrze Studiów Europejskich), a w najbliższych planach jest dalsze doskonalenie już istniejących oraz utworzenie nowych. Temu celowi służyć miało właśnie przedstawienie pomysłów reprezentantom środowiska pracodawców. Szczegółowej prezentacji dokonali przedstawiciele poszczególnych Instytutów i Katedr wchodzących w skład Wydziału.

Wyniki analiz studenckich staży i praktyk zawodowych omówiła natomiast prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź z Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii, która przewodniczy Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i Monitorowania Karier Absolwentów na Wydziale Nauk Społecznych. W ramach prac tej Komisji regularnie gromadzone i analizowane są dane zbiorcze dotyczące problematyki realnych efektów kształcenia na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów. Prof. B. Wiśniewska-Paź przedstawiła rezultat prac − przygotowane wraz ze współpracownikami (drem Grzegorzem Kozdrasiem i drem Wojciechem Dolińskim), istotne z punktu widzenia dalszych działań opracowania: Sylwetka absolwenta Wydziału Nauk Społecznych na podstawie analizy Kart Absolwenta zgromadzonych w jednostkach Wydziału w roku akademickim 2012/2013 oraz Raport z wstępnej analizy harmonogramów praktyk zawodowych.

Wszystkie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania, wywołały momentami niezwykle ożywione dyskusje, i – przede wszystkim − dostarczyły wielu istotnych, praktycznych uwag i wskazówek, niezbędnych do dalszego doskonalenia oferty dydaktycznej Wydziału.