Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Studia > ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI I stopnia zaoczne

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia zaoczne

Ten interdyscyplinarny kierunek na Wydziale Nauk Społecznych UWr umożliwi zdobycie kompetencji – zarówno merytorycznych, jak i praktycznych oraz społecznych – stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i potrzeby rynku pracy. Powstał on dzięki konsultacjom ze specjalistami ze sfery gospodarki, przedstawicielami samorządu i organów państwa, współtworzącymi Radę Interesariuszy, powołaną przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.   W skali kraju zagadnienia związane z zarządzaniem projektami społecznymi podejmowane są jedynie fragmentarycznie w ramach innych kierunków studiów, tymczasem uczelnie z kręgu anglosaskiego, szczególnie w Australii, Kanadzie i USA od wielu lat oferują tego typu kierunki (civic engagement) przeciwdziałające kryzysowi społeczeństwa obywatelskiego.   Wydział zapewnia wszechstronną i interdyscyplinarną realizację tego kierunku, dzięki dotychczas prowadzonym badaniom naukowym z zakresu m.in. komunikologii, nauk o zarządzaniu, politologii, psychologii i socjologii. W programie studiów uwzględniono „semestr mobilności”, dzięki czemu studenci będą mogli semestr nauki zrealizować na zagranicznej lub polskiej uczelni (Erasmus+, CEEPUS, MOST).   Wśród proponowanych studentom przedmiotów, oprócz ogólnych, znajdują się m.in. marketing, public relations, organizacje pozarządowe, polityka regionalna, Dolny Śląsk jako region w ujęciu historyczno-kulturowym, społeczności lokalne, lokalna polityka społeczna, media lokalne i regionalne, konflikty i interwencje kryzysowe. Znaczna część zajęć realizowana jest w formie konwersatoryjnej i warsztatowej, co wzmacnia ich praktyczny wymiar.   Na studiach zdobędziesz wiedzę o zar ządzaniu różnorodnymi formami działań społecznych, politycznych i gospodarczych, a także o problemach i wyzwaniach społecznych oraz metodach ich rozwiązywania przez sektor publiczny i obywatelski. Będziesz potrafił definiować i opisywać różnego rodzaju struktury i instytucje społeczne (w tym kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne) oraz relacje między nimi, uwzględniając ich wymiar lokalny, krajowy i międzynarodowy. Zdobędziesz także umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami badawczymi niezbędnymi do projektowania i prowadzenia badań społecznych.   Jako absolwent będziesz mógł znaleźć pracę m.in. jako funkcjonariusz publiczny, działacz organizacji pozarządowych, przedsiębiorca, dziennikarz i pracownik w roli eksperta i menadżera projektów społecznych. Będziesz mógł pełnić różne role w grupach społecznych, organizacjach i instytucjach publicznych: instytucjach rządowych i samorządowych, partiach politycznych, związkach zawodowych, organizacjach III sektora, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, krajowych, regionalnych i lokalnych mediach, organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach.